Western Province Provincial Road Development Authority

බස්නාහිර පළාත්බද මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය

மேல் மாகாண வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரඅධිකාරියේ සාමාන්‍යාධිකාරිතුමාගේ පණිවුඩය

බස්නාහිර පළාතේ පළාත්බද මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය වෙනුවෙන් නිර්මාණය වූ වෙබ් අඩවිය සඳහා අධිකාරියේ කාර්ය භාරය හා, ඉටු කල මෙහෙවර සේවක තෘප්තිය වෙනුවෙන් ගෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳ සාරාංශ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කිරීම, එම අධිකාරියේ සාමාන්‍යාධිකාරිවරයා ලෙස මාගේ යුතුකමක් හා වගකීමක් ලෙස සලකමි.

1989 අංක 04 දරණ පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරි ප්‍රඥප්තිය යටතේ ස්ථාපිත කර ඇති මෙම අධිකාරිය, බස්නාහිර පළාතේ මාර්ග විෂය භාර අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන අතර, මේ වන විට ප්‍රධාන කාර්යාලය මුල් කර ගත් කාර්යල 17 කින් සමන්විතය. කොළඹ, ගම්පහ, හා කළුතර වන බස්නාහිර පළාතට අයත් දිස්ත්‍රික්ක 03 පුරා විහිදී මැතිවරණ  කොට්ඨාශ සමූහය අලලා, විධායක ඉංජිනේරු කාර්යාල 10 ක්, යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු අංගන 02 ක්, පර්යේෂණාගාර 02ක්, ඇස්පෝල්ට් නිෂ්පාදනාගාර 02 ක් හා කොන්ක්‍රීට් නිෂ්පාදනාගාර 01 ක් ආදී වශයෙන්, එම කාර්යාල සමූහය වර්ගීකරණය වේ.

අධිකාරියේ මෙන්ම, බස්නාහිර පළාත් සභාවට අයත් වාහන හා යන්‍ත්‍රෝපකරණ අළුත්වැඩියා කිරීම සඳහා සුදුසුකම් ලත් යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරුවරුන් දෙදෙනෙකුගේ පූර්ණ අධීක්ෂණය යටතේ යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු කාර්යාල 02ක් අස්ගිරිය හා මොරගහහේන යන ප්‍රදේශයන්හි ස්ථාපිත කර තිබේ.ඉදි කිරීම් ව්‍යාපෘති කල් පවත්නා ලෙසත්, ප්‍රමිතිගත ලෙසත්  ඉටු කල යුතුව ඇති බැවින්, මනා තත්ත්ව පාලනයකින් යුතුව ව්‍යපෘති ඉටු කිරීම අත්‍යාවශ්‍යය. ඒ සඳහා අධිකාරිය විසින් පර්යේෂණාගාර  02 ක් පවත්වාගෙන යන අතර, අමුද්‍රව්‍ය පරීක්ෂාව හා මාර්ග ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය හා එහි ප්‍රමිතියද එමගින් පරීක්ෂාවට භාජනය කෙරේ. මෙහි මූලික පරමාර්ථය වනුයේ මහජනතාවට ගුණාත්මක මාර්ග පද්ධතියක් උරුම කර දීම හා යෙදවුම්  සමපාත  වන්නා වූ ඵලදායී නිමැවුමක් ලබා ගැනීමයි.

අධිකාරියේ සේවාවන් පවත්වාගෙන යාම සඳහා අවශ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලය හා සේවක සංඛ්‍යාව සඳහා කළමණාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුමැතිය ලබා ගත යුතු අතර, සේවක බඳවා ගැනීම් සඳහා අනුමත බදවා ගැනීමේ පරිපාටියට අනුකූලව කටයුතු කල යුතුවේ. 338 ක් වූ ස්ථිර සේවක සංඛ්‍යාවට අතිරේකව, විශේෂ ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා 200 කට ආසන්න කොන්ත්‍රාත් කාර්ය මණ්ඩලයක් හා 350කට ආසන්න තදුචිත කාර්ය මණ්ඩලයක්අධිකාරියේ සේවයේ නියුක්තව සිටී.

ව්‍යාපෘති ඇස්තමේන්තු සකස් කිරීමේ සිට ඊට අදාල ගෙවීම් සිදු කිරීම දක්වා වූ සමස්ථ ක්‍රියාවලිය ඉටු කරමින් හා ව්‍යාපෘති අධීක්ෂණය හා තත්ත්ව පාලනය මනා ලෙස පවත්වාගෙන යමින්, මෙම අධීකාරිය වඩාත් ඵලදෘයි සේවාවන් රාශියක් මහජන හිතසුව පිණිස ක්‍රියාත්මක කිරීමටත්, විවිධ වූ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ඉටු කිරීම මඟින් ඔවුනගේ ආර්ථික හා සමාජයීය ස්ථරය ශක්තිමත් කිරීමටත්, මෙම අධිකාරිය ක්‍රියාත්මක වී ඇති බව සඳහන් කරමි.

මේ අනුව, අධිකාරියේ සේවාවන් තවදුරටත් කාර්යක්ෂම හා ඵළදායී සේවාවක් බවට පත් කිරීම සඳහා ගත හැකි සියළු ක්‍රියාමාර්ගයන් නොවලහා ක්‍රියාත්මක කිරීමට අප අධිෂ්ඨාන කරගෙන ඇති අතර, ඒ සඳහා අධිකාරියේ කාර්ය මණ්ඩලය ලබා දෙන කාර්යක්ෂම සේවයත්, විෂය භාර අමාත්‍යංශය වෙතින් හා, ගරු විෂය භාර අමාත්‍යතුමන්ගෙන් ලැබෙන සහායත් කෘතඥතා පූර්වකව අගය කිරීමට මෙය අවස්ථාවක් කර ගනිමි.

ආර්.එම්. එස්. බණ්ඩාරනායක
සාමාන්‍යාධිකාරි
පළාත්බද මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය ( බ.ප.)


සාමාන්‍ය තොරතුරු

  • 1919 අමතන්න

අප අමතන්න

  • බස්නාහිර පළාත්බද මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය
  • නො. 59, ශාන්ත සෙබස්තියන් කන්ද
  • කොළඹ 12,
  • 0115 924150 (ක්ෂණික ඇමතුම්)
  • 0112 321980
  • 0112 321981
  • gmprda@sltnet.lk
909015