Western Province Provincial Road Development Authority

බස්නාහිර පළාත්බද මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය

மேல் மாகாண வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரProcument Notice


ஏலத்திற்கான அழைப்பு

Bid Notice

Bid Shedule


SBD 03 Bidding Document

Bidding Document


SBD 01 Bidding Document

Bidding Document
சாதாரணசெய்திகள

  • அழைப்புகளுக்கு 1919

தொடா;புகளுக்கு

  • மாகாணவீதிஅபிவிருத்திஅதிகாரசபை,
  • No. 59, புனிதசெபஸ்தியன் மேடுஇ கொழும்பு 12.
  • 0115 924150 (ஹாட்லைன்)
  • 0112 321980
  • 0112 321981
  • gmprda@sltnet.lk
369036