Western Province Provincial Road Development Authority

බස්නාහිර පළාත්බද මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය

மேல் மாகாண வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரProcument Notice


சப்ளையர்களின் பதிவு - 2021

වැඩි විස්තර


ஏலத்திற்கான அழைப்பு

Bid Notice

Bid Shedule


SBD 03 Bidding Document

Bidding Document


SBD 01 Bidding Document

Bidding Document
சாதாரணசெய்திகள

  • அழைப்புகளுக்கு 1919

தொடா;புகளுக்கு

  • மாகாணவீதிஅபிவிருத்திஅதிகாரசபை,
  • No. 59, புனிதசெபஸ்தியன் மேடுஇ கொழும்பு 12.
  • 0115 924150 (ஹாட்லைன்)
  • 0112 321980
  • 0112 321981
  • gmprda@sltnet.lk
507057