Western Province Provincial Road Development Authority

බස්නාහිර පළාත්බද මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය

மேல் மாகாண வீதி அபிவிருத்தி அதிகார
புகைப்பட ஆல்பங்கள்

சாதாரணசெய்திகள

  • அழைப்புகளுக்கு 1919

தொடா;புகளுக்கு

  • மாகாணவீதிஅபிவிருத்திஅதிகாரசபை,
  • No. 59, புனிதசெபஸ்தியன் மேடுஇ கொழும்பு 12.
  • 0115 924150 (ஹாட்லைன்)
  • 0112 321980
  • 0112 321981
  • gmprda@sltnet.lk
908979